Isikuandmed

Isikuandmed on kõik andmed, mille puhul on võimalik füüsilist isikut tuvastada. Isikuandmete hoidmise põhimõtted ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist.

Roger Puit töötleb ja säilitab vajadusel järgmisi isikuandmeid:

 • Klientide ning seotud isikute kontaktinfo ja isikukoodid
 • Ostu, müügi või pakkumistega kinnistutega seotud andmed kinnistus- ja metsaregistrist, kinnistu-, kasutusvalduse- ja raieõiguse andmed, metsamajandamiskava(d);
 • Arvete koostamisega seotud info
Isikuandmete töötlemine Roger Puit OÜ-s

Roger Puit töötleb isikuandmeid järgmistel juhtudel

 • Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
 • Kliendile pakkumise tegemiseks, teenuste osutamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja/või nõustamiseks;
 • Lepingute tingimuste edastamiseks, lepingu tingimuste tutvustamiseks ja/või läbirääkimisteks;
 • Lepingutest tulenevate kohustuste info edastamiseks;
 • Arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
 • Kliendiga suhtlemiseks ning kliendi päringutele vastamiseks;

Roger Puit töötleb isikuandmeid selleks, et luua kliendisuhteid, täita lepingulisi kohustusi, edastada kliendile informatsiooni, võtta vajadusel kliendiga ühendust.

Roger Puit töötleb ja säilitab isikuandmeid peale lepinguliste kohustuste täitmist edasiseks suhtluseks kliendiga :

 • Maakasutuse kokkulepete tegemiseks
 • Info edastamiseks
 • Kliendi teavitamiseks planeeritavatest raietöödest
Isikuandmete kaitse
 • Roger Puit ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. kui isik on selleks Roger Puit kirjalikult volitanud.
 • Roger Puit käsitleb Kliendi kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.
 • Roger Puit rakendab kõiki võimalikke meetmeid isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.